Theo Wouters pleit voor meer transparantie

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Ruim een jaar geleden trad het volledige sectorbestuur van de hoofdsector Plafond- & Wand­- montage van de NOA af. Zij waren ontevreden over de gang van zaken bij de ondernemers­vereniging. Eind augustus benoemde de ALV van de NOA het nieuwe hoofdbestuur. Namens de hoofdsector Plafond- & Wandmontage is Theo Wouters nu lid van het hoofdbestuur en tevens penningmeester. Hij is ook de nieuwe voorzitter van de hoofdsector Plafond- & Wandmontage. Wouters pleit voor meer transparantie.

“Meer openheid, meer transparantie over de activiteiten van de NOA, dat is van groot belang om het vertrouwen van de leden terug te winnen.” Kersverse hoofdsectorvoorzitter Theo Wouters benadrukt het meerdere malen tijdens het gesprek. “Dat is voor mij ook de grootste drijfveer geweest om niet alleen sectorbestuurder, maar ook hoofdbestuurslid én penningmeester te worden. Ik zie het als mijn persoonlijke plicht dat onze vereniging het geld goed en efficiënt besteedt. Iedereen mag zien hoeveel geld er waar naartoe gaat, ook wat de bestuurders krijgen. Die transparantie zijn wij verplicht naar de leden toe.”

Stof

Het aftreden van het voltallige bestuur van de NOA hoofdsector Plafond- & Wandmontage  – ruim een jaar geleden – deedTheo Wouters 2 heel wat stof opwaaien in de sector. Het sectorbestuur was ontevreden over het beleid van het Hoofdbestuur. “Het toenmalige bestuur vond met name dat het Hoofdbestuur geen oor had voor de wensen van de sector. Tijdens een vergadering van de NOA Ledenraad is een commissie in het leven geroepen om te inventariseren waar de problemen zich voordeden en waar de onvrede over bestond. Die commissie bestond uit Jaring Feenstra, Mark Legierse en mijn persoon”, legt Wouters uit.
Deze commissie hield een onderzoek en deed verslag aan de Ledenraad. Uit het onderzoek kwam een aantal zaken naar voren, vertelt Wouters. “De belangrijkste conclusie was dat het Hoofdbestuur niet meer functioneerde. Er bestond heel wat onduidelijkheid over de werking tussen het Hoofdbestuur en het secretariaat. De aansturing van het secretariaat werd als ondermaats beschouwd. Daarnaast had de niet geheel vlekkeloos verlopen fusie met de natuursteenbond ABN voor onvrede gezorgd. En binnen de sector Plafond- & Wandmontage bleek nog heel wat oud zeer te zitten over het beleid in het verleden. Het Hoofdbestuur had de conclusies van ons onderzoek zelf ook al erkend en alle bestuursleden hadden hun positie beschikbaar gesteld. Er werd een kernbestuur benoemd dat zorg zou dragen voor de lopende zaken totdat een nieuw Hoofdbestuur kon worden benoemd.”

Herstructurering

Hoe nu verder, luidde de vraag na de conclusies van het onderzoek. Er werd een commissie herstructurering benoemd, bestaande uit de onderzoekscommissie, het kernbestuur en Frans Vos namens de Ledenraad. “Centraal voor deze commissie stond de vraag wat door de leden als problematisch werd ervaren in het functioneren van de vereniging”, vertelt Wouters. “Belangrijkste reden was de niet goed functionerende communicatie, zowel intern als extern. Daarnaast gaven de leden aan dat er een gebrek aan identiteit werd ervaren. Veel werd sectorbreed besloten, terwijl juist de afzonderlijke sectoren hierin meer invloed wilden. Bijvoorbeeld op het gebied van scholing. Dat kan per sector onderling worden aangepakt. Of bijvoorbeeld een onderwerp als de cao. Die wordt sectorbreed afgesloten, maar het is van belang om bij de afzonderlijke sectoren te luisteren naar wat daar leeft. Het Hoofdbestuur wordt dan beter gevoed en faciliteert de sectoren door beleid te maken waar specifieke sectorzaken ook in geregeld worden. Om de identiteit van de sectoren te versterken heeft de commissie herstructurering ook besloten dat de sectoren hun eigen kandidaat voor het Hoofdbestuur kunnen voordragen. Een selectiecommissie heeft deze kandidaten beoordeeld of ze voldoende draagkracht hebben, of ze sector overstijgend kunnen denken en of ze teamplayers zijn.” 

Voorzitter

Bij de zoektocht naar een nieuwe voorzitter van de NOA is afgeweken van een traditie. Wouters: “Voorzitters waren in hetTheo Wouters 3 verleden ondernemers, leden van de vereniging. Denk maar aan Jan van de Kant en Hendrik Ruys. Het belangrijkste criterium voor een nieuwe voorzitter was dat hij of zij een goed bestuurder is. We hebben een wervingsbureau ingehuurd. Het bureau had een geschikte kandidaat: Ger Jaarsma, een bestuurder pur sang. Hij is ruim drie jaar voorzitter geweest van de NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen. Tevens is hij lid van de Sociaal Economische Raad. In het verleden was hij naast praktiserend ondernemer en vele andere functies ook voorzitter van de NVVK, de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet.”
De commissie herstructurering concludeerde ook dat het in deze tijd niet meer logisch is dat de ALV van de vereniging het hoogste orgaan is, stelt Wouters. “De huidige tendens is dat een Ledenraad, waarin allemaal betrokken leden zitting hebben, die een goede vertegenwoordiging van de afzonderlijke sectoren vormen, beter als hoogste orgaan kan functioneren. In het verleden was het theoretisch mogelijk dat als leden uit een bepaalde sector massaal aanwezig waren bij een ALV, zij de besluitvorming konden sturen. De komende twee jaar worden de voorbereidingen gedaan om de bevoegdheden van de ALV over te dragen aan de Ledenraad.” 

Extern 

Een van de kritiekpunten van het vorig jaar afgetreden bestuur van de hoofdsector Plafond- & Wandmontage betrof dat het geld dat door de NOA werd uitgegeven niet per se ten goede kwam aan de sectoren. Om de gang van zaken in het verleden in kaart te brengen, heeft de NOA een extern deskundige ingehuurd. Wouters: “Marjan Olfers, hoogleraar Sport en Verenigings Recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, voert het onderzoek uit. Zij inventariseert ook welke stichtingen zijn verbonden aan de NOA en wat die doen. Ook bekijkt zij de governance van de vereniging, de wijze van besturen en ze geeft aan op welke punten verbeteringen mogelijk zijn. Tijdens de ALV van 30 augustus heeft zij een rapportage van de voortgang gegeven.”
Volgens Wouters breekt nu een nieuwe periode aan voor de NOA. “De structuur voor de NOA 2.0 staat er, we streven naar een open en transparante vereniging. Nu is het zaak om voor de NOA 3.0 te gaan, met de drie pijlers sociaal netwerk, belangenbehartiging en proactieve agenda voor de leden.”

Vertrouwen

Wouters beseft zich dat het nieuwe Hoofdbestuur en het sectorbestuur Plafond- & Wandmontage het vertrouwen van de leden moeten terugwinnen. Hij benadrukt dat de dienstverlening voor de leden tijdens de bestuurscrisis gewoon is doorgegaan. “De eerste editie van de BBE Award heeft eind vorig jaar plaatsgevonden en vanuit de sector is een onderzoek naar bokjes gehouden. Als nieuw bestuur bekijken we hoe we het beste naar buiten kunnen communiceren. We werken aan een vervolg van de BBE Award en eind november organiseren we een netwerkbijeenkomst voor onze leden, schouder aan schouder met de producenten. Vanuit die hoek horen we nu regelmatig dat de producenten ook blij zijn dat de verenigingsstructuur nu duidelijk is. Nu is het zaak om vooruit te kijken en door te pakken!”